S. No. PAB No States/UTs/Organizations Financial Year Title
31 02 Andhra Pradesh 2018 - 2019
32 - Assam 2018 - 2019
33 13 Bihar 2018 - 2019
34 - Chandigarh 2018 - 2019
35 - Chhattisgarh 2018 - 2019
36 11 Delhi 2018 - 2019
37 05 Goa 2018 - 2019
38 10 Gujarat 2018 - 2019
39 - Haryana 2018 - 2019
40 - Himachal Pradesh 2018 - 2019
41 - Jammu and Kashmir 2018 - 2019
42 08 Jharkhand 2018 - 2019
43 14 Karnataka 2018 - 2019
44 03 Kerala 2018 - 2019
45 - Madhya Pradesh 2018 - 2019
46 - Maharashtra 2018 - 2019
47 - Manipur 2018 - 2019
48 - Meghalaya 2018 - 2019
49 - Mizoram 2018 - 2019
50 - Nagaland 2018 - 2019
51 13 Odisha 2018 - 2019
52 03 Puducherry 2018 - 2019
53 09 Punjab 2018 - 2019
54 - Rajasthan 2018 - 2019
55 14 Sikkim 2018 - 2019
56 04 Tamil Nadu 2018 - 2019
57 04 Telangana 2018 - 2019
58 - Tripura 2018 - 2019
59 - Uttar Pradesh 2018 - 2019
60 - Uttarakhand 2018 - 2019