S. No. PAB No States/UTs/Organizations Financial Year Title
124 229 Haryana 2016 - 2017
125 234 Haryana 2016 - 2017
126 236 Himachal Pradesh 2016 - 2017
127 231 Jammu and Kashmir 2016 - 2017
128 235 Jharkhand 2016 - 2017
129 229 Karnataka 2016 - 2017
130 231 Kerala 2016 - 2017
131 236 Lakshadweep 2016 - 2017
132 235 Madhya Pradesh 2016 - 2017
133 236 Maharashtra 2016 - 2017
134 232 Manipur 2016 - 2017
135 238 Meghalaya 2016 - 2017
136 232 Mizoram 2016 - 2017
137 237 Nagaland 2016 - 2017
138 241 Odisha 2016 - 2017
139 230 Puducherry 2016 - 2017
140 239 Punjab 2016 - 2017
141 236 Rajasthan 2016 - 2017
142 232 Sikkim 2016 - 2017
143 234 Tamil Nadu 2016 - 2017
144 231 Telangana 2016 - 2017
145 237 Tripura 2016 - 2017
146 238 Uttar Pradesh 2016 - 2017
147 239 Uttarakhand 2016 - 2017
148 237 West Bengal 2016 - 2017