S. No. PAB No States/UTs/Organizations Financial Year Title
124 238 Delhi 2016 - 2017
125 232 Goa 2016 - 2017
126 229 Haryana 2016 - 2017
127 234 Haryana 2016 - 2017
128 236 Himachal Pradesh 2016 - 2017
129 231 Jammu and Kashmir 2016 - 2017
130 235 Jharkhand 2016 - 2017
131 229 Karnataka 2016 - 2017
132 231 Kerala 2016 - 2017
133 236 Lakshadweep 2016 - 2017
134 235 Madhya Pradesh 2016 - 2017
135 236 Maharashtra 2016 - 2017
136 232 Manipur 2016 - 2017
137 238 Meghalaya 2016 - 2017
138 232 Mizoram 2016 - 2017
139 237 Nagaland 2016 - 2017
140 241 Odisha 2016 - 2017
141 230 Puducherry 2016 - 2017
142 239 Punjab 2016 - 2017
143 236 Rajasthan 2016 - 2017
144 232 Sikkim 2016 - 2017
145 234 Tamil Nadu 2016 - 2017
146 231 Telangana 2016 - 2017
147 237 Tripura 2016 - 2017
148 238 Uttar Pradesh 2016 - 2017
149 239 Uttarakhand 2016 - 2017
150 237 West Bengal 2016 - 2017