S. No. PAB No States/UTs/Organizations Financial Year Title
124 232 Goa 2016 - 2017
125 229 Haryana 2016 - 2017
126 234 Haryana 2016 - 2017
127 236 Himachal Pradesh 2016 - 2017
128 231 Jammu and Kashmir 2016 - 2017
129 235 Jharkhand 2016 - 2017
130 229 Karnataka 2016 - 2017
131 231 Kerala 2016 - 2017
132 236 Lakshadweep 2016 - 2017
133 235 Madhya Pradesh 2016 - 2017
134 236 Maharashtra 2016 - 2017
135 232 Manipur 2016 - 2017
136 238 Meghalaya 2016 - 2017
137 232 Mizoram 2016 - 2017
138 237 Nagaland 2016 - 2017
139 241 Odisha 2016 - 2017
140 230 Puducherry 2016 - 2017
141 239 Punjab 2016 - 2017
142 236 Rajasthan 2016 - 2017
143 232 Sikkim 2016 - 2017
144 234 Tamil Nadu 2016 - 2017
145 231 Telangana 2016 - 2017
146 237 Tripura 2016 - 2017
147 238 Uttar Pradesh 2016 - 2017
148 239 Uttarakhand 2016 - 2017
149 237 West Bengal 2016 - 2017